Kvalitet och miljö


Interwood har alltid eftersträvat en hög kvalitet på det produkter som vi säljer. Våra kunder skall alltid känna sig trygga både med de produkter som levereras och att de skall fungera i miljön där produkten användas.

Interwood eftersträvar att leverera produkter som påverkar miljön så lite som möjligt och att virket är avverkat enligt de lagar som gäller i respektive land. Interwood köper in produkter som i möjligaste mån är certifierade. Några certifieringar som vi arbetar med är på FSC® och ITTO

FSC®

Interwood är certifierade hos FSC® som är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC® är en förkortning av Forest Stewardship Council.

FSC:s® främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC:s® tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen.

FSC:s® regler slår bland annat vakt om

  • hotade djur och växter
  • markens framtida förmåga att bära skog
  • säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen
  • urbefolkningars rättigheter

FSC:s® märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC® certifierad skog. Det gör att du kan känna dig trygg med att dessa produkter har tillverkats på ett ansvarsfullt sät

Läs mer om FSC®www.fsc.org

 ITTO

ITTO är en organisation som i likhet med FSC arbetar för ett hållbart skogsbruk. ITTO arbetar inte med att certifiera hela värdekedjan utan arbetar mer lokalt genom att bearbeta regeringar och företag i syftet att utveckla ett hållbart skogsbruk. ITTO kräver att alla produkter vidareförädlas i landet där produkten avverkas i stället för att exportera hela stockar av virke. Detta har medfört att det skaps mer arbetstillfällen i landet där virket avverkas. Läs mer om ITTO på www.itto.int

PEFC

PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes och är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering.

PEFC tar sin utgångspunkt i det småskaliga familjeskogsbrukets villkor och bygger på nationella certifieringsstandarder som är anpassade till lokala förhållanden, i linje med internationella PEFCs riktlinjer.

PEFC följer globalt accepterade ISO Guidelines för certifiering och ackreditering. PEFC certifierade skogar revideras av oberoende certifieringsorganisationer godkända av ländernas officiella ackrediteringsorgan.

PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk.

Se mer om PEFC på www.pefc.se